Valk Vers bezorgt vooralsnog alleen in Apeldoorn en omgeving. Weten of we ook bij u bezorgen? Doe hier de postcodecheck.Wij bezorgen in Apeldoorn en omgeving. Doe de postcode check

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Valk Vers

Definities

Valk Vers: Valk Vers B.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, adres Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn
De Klant: de klant die zich via de website van Valk Vers registreert om vervolgens maaltijden te kunnen bestellen.
De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Valk vers en De Klant.|Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van bewuste maaltijden en de ingrediënten daarvan.
Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van de Valk vers service. Het Account kan alleen benaderd worden met het e-mailadres gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
Partijen: Valk vers en De Klant gezamenlijk.
Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Valk vers aan De Klant en van De Klant aan Valk vers.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Dienstverlening

Valk vers bereidt maaltijden die afgeleverd worden bij De Klant binnen het (door De Klant) geselecteerde tijdvak.
Om gebruik te maken van deze diensten kan De Klant een Account aanmaken en/of beheren.
Maaltijden worden door Valk Vers bezorgd per auto of bezorgscooter.
Maaltijden van Valk vers worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
Valk vers adviseert de Klant de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 6 graden.

 

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm en als bevestiging per e-mail..
De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.
De Klant mag de overeenkomst tot 24 uur voor de bezorgdatum wel annuleren.

Verplichtingen Valk vers
Valk vers zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiëne maatregelen.
Valk vers zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen worden. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Na melding zal Valk vers de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@valk vers.com.

Verplichtingen Klant
De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door Valk vers verlangd wordt om het Account te creëren.
De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om de maaltijd te overhandigen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt.
De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Valk vers via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Valk vers en derden, ten gevolge van de door De Klant gedeelde Informatie.

Betaling

De betaling wordt vooraf door middel van IDEAL gedaan.
De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Wanneer een maaltijd retour wordt genomen, omdat de Klant niet thuis is, komt dit voor rekening van de Klant. Het aankoopbedrag van de maaltijd wordt niet teruggestort aan de Klant.
Wanneer Valk vers, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Valk vers verschuldigde bedrag.
Betaling door De Klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in het Account.
 

Aansprakelijkheid
Valk vers is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.
Wanneer producten of diensten van Valk vers niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
Valk vers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
Valk vers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Valk vers.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Valk vers beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Valk vers. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Valk vers geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Valk vers beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Valk vers aan de Klant in rekening is gebracht.

Persoonsgegevens

Valk vers kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Valk vers ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
De Klant gaat akkoord dat Valk vers alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
Verwerking van persoonsgegevens door Valk vers vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen van de Diensten

Valk vers behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Valk vers, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van uw gedeelde informatie  niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Valk vers of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Valk vers en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Valk vers te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Valk vers.

Communicatie

Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden tussen Valk vers en de Klant. Zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail, SMS of anderzijds.
De Klant gaat er mee akkoord dat Valk vers De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
Het staat Valk vers ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Valk vers en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechtbank
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Valk vers en de Klant.

×

Inloggen

×

Check uw postcode

Gefeliciteerd!

We bezorgen bij u in de buurt!

Bestel direct een maaltijd

Helaas!

Wij bezorgen nog niet bij u in de buurt. U kunt de maaltijden wel bij ons afhalen.

Bestel direct een maaltijd
Check nog een keer